Wet verplichte ggz (Wvggz)

Verplichte zorg

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) vervangen samen de Wet Bopz. Ten aanzien van verplichte zorg  gelden sinds 1 januari 2020 twee nieuwe wetten:

  • de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
  • de Wet zorg en dwang (Wzd) 

Wvggz

De Wvggz wil de gedwongen behandeling van mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. Deze wet regelt de rechten van patiënten die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz en daarnaast dat deze zorg ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden.

Deze wet vereist het nodige inregelen van procedures - de zorgmachtiging en de crisismaatregel - en regelt de rechten van patiënten die te maken krijgen met verplichte zorg. Tot voor kort was een verplichte opname in een instelling de enige manier om deze mensen te helpen en het gevaar weg te nemen. De Wvggz maakt het mogelijk om verplichte zorg zoals het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene, poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Daartoe zijn afspraken gemaakt over samenwerking en informatievoorziening tussen gemeente, politie, GZZ, OM en familie.

Wzd

De Wzd regelt de rechten voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) bij onvrijwillige zorg. Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn, heeft het Ministerie 2020 uitgeroepen tot een “overgangsjaar”.

De Wzd is van toepassing op personen die van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een Wlz (Wet langdurige zorg) hebben gekregen, met als grondslag een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking (artikel 1 lid 1 sub c Wzd). 

Ondersteuning NVZ

Medio december 2019 heeft de NVZ, op verzoek van veel ziekenhuizen, ter ondersteuning van de invoering van deze nieuwe wetgeving, de Wvggz Checklist voor ziekenhuizen aangeboden. Daarnaast beoogt deze Werkgroep Wvggz op NVZ Kennisnet professionals (medisch, juridisch en beleidsmatig) uit de ziekenhuizen met elkaar in contact te brengen om kennis, ervaringen en informatie uit te wisselen. Ook zal de NVZ via dit platform informatie beschikbaar stellen. 

Disclaimer
De NVZ vraagt deelnemers van NVZ Kennisnet zorgvuldig op te letten geen bedrijfsvertrouwelijke informatie of anderszins te delen die in strijd is met de Mededingingswet.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze besloten werkgroep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.